ฝากและถอน
เงื่อนไขการฝากและการถอน
วิธีการชำระเงิน ระยะเวลาดำเนินการ ค่าเล่าเรียน
เงินฝาก การถอนเงิน เงินฝาก การถอนเงิน
โอนเงินผ่านธนาคาร
1 - 2 วันทำการ ระหว่างวัน (ก่อน GMT 22:00) หรือวันหลัง (หลัง GMT 22:00 00) ในกรณีที่เป็นวันหยุดหรือไม่ใช่วันทำการการถอนจะถูกเลื่อนออกไปจนถึงวันทำการที่ใกล้ที่สุด * ฟรี ** ฟรี **
การหักบัญชีธนาคาร
ด่วน
Visa / MasterCard
ด่วน
UnionPay
โดยปกติภายใน 30 นาที
Paypal
ด่วน
Skrill
ด่วน
Neteller
ด่วน
บริษัท การโอน บริษัท
1 - 2 วันทำการ
* หากคุณฝากเงินในบัญชีของคุณผ่านบัตรเครดิตผู้ออกบัตรเครดิตอาจใช้เวลาห้าวันทำการในการเรียกเก็บเงินหนึ่งรอบ (ประมาณสามสิบวัน) เพื่อโพสต์การถอนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ใช้สำหรับการระดมทุน
ขั้นตอนการฝากและถอน
 • 1
  เข้าสู่ MyBCR
 • 2
  คลิก "บัญชีของฉัน" ในแผงด้านซ้าย

 • 3
  คลิกปุ่ม "เงินฝากของฉัน" หรือ "ถอนเงินของฉัน"
 • 4
  เลือกวิธีการฝากหรือถอนที่ต้องการทางด้านขวา
 • 5
  ทำตามคำแนะนำและขั้นตอน
มีคำถาม? กรุณา ติดต่อเรา เพื่อขอความช่วยเหลือ