Penyertaan

Tempoh Promosi: 1 Disember 2021 - 31 Disember 2021

Semua pelanggan yang menyertai Promosi ini mesti membuat deposit margin Promosi mereka dalam tempoh masa ini.


Promosi ini hanya tersedia kepada pelanggan dalam bidang kuasa di mana Promosi tersebut dibenarkan oleh undang-undang.


Akaun perdagangan yang merupakan akaun Alpha atau akaun yang dibiayai melalui kad kredit tidak layak untuk Promosi ini.Akaun perdagangan yang merupakan akaun Alpha atau akaun yang dibiayai melalui kad kredit tidak layak untuk Promosi ini.


Promosi ini akan dihadkan kepada satu akaun peserta per klien, dan setiap pelanggan layak hanya satu Promosi dan tidak dapat menuntut Promosi banyak di akaun dagangannya.


Pelanggan yang sedia ada – Untuk pelanggan sedia ada untuk menyertai Promosi ini, BCR perlu dimaklumkan terlebih dahulu, supaya deposit margin, perolehan dan pengeluaran boleh dikira dari permulaan Promosi. Pengiraan yang dibuat sebelum Promosi bermula tidak akan diambil kira. Pelanggan sedia ada mengakui bahawa dia harus mematuhi Terma dan Syarat Promosi.


Pelanggan Baru – Pedagang baru dengan BCR perlu mendaftar dan membiayai Akaun Standard baru untuk menyertai Promosi. Semua pengiraan akan bermula pada masa pembiayaan akaun.


Membuka akaun dagangan baru di bawah Promosi bermakna pelanggan mengakui bahawa dia telah membaca, dan bersetuju untuk terikat oleh Terma dan Syarat ini, serta Panduan Produk dan Syarat Perkhidmatan BCR. Pelanggan mestilah mematuhi semua keperluan pembukaan akaun dan perdagangan yang dinyatakan oleh BCR.

BCR tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan dalam menerima deposit margin yang disebabkan oleh masa pemprosesan yang berkaitan dengan pelbagai pembekal kaedah pembayaran.

Kriteria Promosi

Deposit Margin Promosi Bonus Kredit Had Masa Keperluan Pemulihan Peraturan Pengunduran
$2,000 atau ke atas 10% 60 Hari Pelanggan mesti berdagang sejumlah lot bersamaan dengan Bonus Kredit X 20% dalam banyak pusingan. Pelanggan mesti memenuhi Keperluan Perolehan sebelum dapat mengeluarkan sebarang margin promosi, atau Bonus Kredit akan dibatalkan.

Keuntungan dagangan tersedia untuk pengeluaran segera, tidak termasuk apa-apa yuran, swap, komisen, atau rebat disebabkan oleh BCR atau Rujukan Para Pihak.

* Bonus maksimum kredit per akaun ialah $5,000.

* CFD berikut tidak mempunyai nilai mata: # AUS200, # GER40, # EUSTX50, # ESP35, # FRA40, # UK100, dan semua CFDs Share and Cryptocurrency.

Contoh-contoh Keperluan Perolehan

Jumlah Deposit Bonus Kredit Jumlah Bonus Keperluan Pemulihan
$2,000 10% Bonus Kredit $200 40 banyak pusingan (200 x 0.2)

Pertimbangan lain

Pelanggan mengakui bahawa sekiranya dia membuat penarikan balik margin yang berkaitan dengan Promosi ini yang melanggar peraturan pengeluaran selepas dia memperoleh Bonus Kreditnya, BCR berhak untuk menolak jumlah yang sama dengan Bonus Kredit yang diperolehi.


Pelanggan mengakui bahawa sekiranya dia tidak memenuhi Keperluan Perolehan Promosi dalam jangka masa yang ditetapkan selepas dia memperoleh Bonus Kreditnya, BCR berhak untuk menolak jumlah yang sama dengan Bonus Kredit yang diperolehi.


Pelanggan mengakui bahawa sekiranya tiada urus niaga berlaku dalam tempoh 30 hari selepas mendepositkan margin Promosi, BCR berhak untuk secara automatik memotong jumlah yang sama dengan Bonus Kredit yang diperoleh daripada akaun dagangan BCRnya.


Pelanggan mengakui bahawa sekiranya baki akaun dagangannya pada bila-bila masa menjadi kurang daripada atau sama dengan sifar, atau ekuiti akaun perdagangan menjadi kurang daripada Bonus Kredit yang diperolehi, BCR berhak untuk secara automatik memotong jumlah yang sama dengan Bonus Kredit dari klien akaun dagangan. Jika akaun dagangan pelanggan mempunyai kedudukan terbuka, akaun akan ditetapkan kepada "pembubaran sahaja", dan tidak lagi dapat membuka kedudukan baru. Apabila pelanggan menutup semua posisi terbuka, BCR akan memotong jumlah yang sama dengan Bonus Kredit.


Pelanggan mengakui sekiranya ada bonus kredit atau nilai setara item yang diterima ditolak dari akaun dagangan pelanggan kerana pelanggan gagal memenuhi keperluan promosi, klien menerima bahawa dia telah kehilangan kelayakannya dalam promosi selepas pemotongan itu dilaksanakan, dan apa-apa bonus atau item atau nilai yang sama dengan item yang diterima adalah luput secara kekal. Jika pelanggan ingin menyertai promosi itu lagi, atau sebarang promosi lain yang ditawarkan oleh BCR, penyertaannya akan ditentukan mengikut budi bicara BCR.


Sekiranya ia mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa pelanggan telah menyalahgunakan atau mencuba untuk menyalahgunakan Promosi atau telah menggunakan program khusus atau sebaliknya bertindak dengan kurang percaya, BCR berhak, dengan budi bicara mutlaknya, untuk menafikan, menahan atau menarik diri daripada klien kelayakannya untuk menyertai Promosi, walaupun dalam kes di mana klien memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di atas fasal-fasal di atas, dan jika perlu, membatalkan mana-mana Terma dan Syarat berkenaan dengan klien itu, sama ada secara sementara atau selama-lamanya, atau menamatkan akses pelanggan ke perkhidmatan dan / atau menyekat akaun klien.


BCR berhak mengubah, menukar atau menamatkan Promosi ini pada bila-bila masa, tanpa persetujuan pelanggan. BCR juga berhak untuk mengubahsuai terma Promosi ini tanpa apa-apa notis.


Pelanggan mengakui bahawa Forex dan CFD adalah produk leveraged yang melibatkan tahap risiko yang tinggi. Apabila berdagang dalam produk tersebut, pelanggan memahami bahawa mungkin kehilangan semua modalnya. Produk ini mungkin tidak sesuai untuk semua orang, dan klien harus memastikan bahawa dia memahami risiko yang terlibat. Pelanggan perlu mendapatkan nasihat bebas jika perlu.


Perhatian Pelanggan yang Hadapan - Hanya margin yang didepositkan dan dagangan yang dilaksanakan selepas anda menyertai promosi akan dikenakan untuk keperluan promosi. Semua margin yang didepositkan dan perdagangan dilaksanakan sebelum menyertai promosi tidak akan dikira. Jumlah dagangan bagi setiap kitaran bonus dikira pada dasar pertama sekali. Setelah selesai kitaran bonus, semua pengiraan marjin dan volume dagangan akan ditetapkan semula. Jika terdapat bonus kredit atau item promosi pada masa yang sama, item promosi akan dikira terlebih dahulu.


Setelah Bonus Kredit telah disimpan ke dalam akaun Pelanggan, Pelanggan terikat untuk mematuhi Terma dan Syarat Promosi. Pelanggan mengakui bahawa jika dia membuat penarikan balik mana-mana Margin Promosi (tidak termasuk deposit Bonus) sebelum keperluan Perolehan telah dipenuhi, maka semua Bonus Kredit akan ditolak dengan segera, tidak kira sama ada Bonus Kredit diperolehi daripada Margin Awal atau Tambahan.


Pendedahan Risiko

Berurus niaga di atas produk kewangan leveraged kaunter membawa risiko yang ketara dan boleh mengakibatkan kerugian besar. Anda mungkin kehilangan lebih daripada deposit awal anda supaya produk kewangan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Anda harus mempertimbangkan Panduan Produk yang terdapat di laman web kami di www.thebcr.com untuk memahami risiko yang terlibat dalam transaksi dalam OTC FX dan Derivatif sebelum memutuskan sama ada untuk mengambil bahagian dalam tawaran bonus ini. BCR tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian, kos, perbelanjaan atau kerosakan yang mungkin dialami berkaitan dengan anda yang menyertai tawaran bonus dan yang oleh undang-undang tidak boleh dikecualikan oleh syarat-syarat ini.


CFD perdagangan mungkin tidak sesuai untuk semua orang, jadi pastikan anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat. BCR tidak mengeluarkan nasihat, cadangan atau pendapat kewangan peribadi berhubung dengan memperoleh, memegang atau melupuskan CFD. BCR bukan penasihat kewangan dan semua perkhidmatan disediakan atas dasar pelaksanaan sahaja. Maklumat dalam Promosi ini tidak bertujuan untuk diedarkan atau digunakan oleh mana-mana orang di mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaan sedemikian akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan. BCR berhak untuk mengubahsuai terma dan syarat pada bila-bila masa, tanpa notis.